NWCU logo

IrishCricket logo
North West Cricket Union

North West Senior One Fixtures

Barry Chambers


Senior One

Saturday April 23

Strabane v Donemana

Bready v Brigade

Glendermott v Eglinton

Ballyspallen v Limavady

Drummond v Ardmore

Sat 30 April

Donemana v Bready

Brigade v Glendermott

Eglinton v Ballyspallen

Ardmore v Strabane

Limavady v Drummond

Sat 7 May

Bready v Eglinton

Ballyspallen v Ardmore

Drummond v Brigade

Strabane v Limavady

Glendermott v Donemana

Sun 15 May

Eglinton v Limavady

Ballyspallen v Glendermott

Sat 28 May

Eglinton v Drummond

Ardmore v Bready

Brigade v Strabane

Donemana v Ballyspallen

Limavady v Glendermott

Sunday 29 May

Limavady v Brigade

Ardmore v Donemana

Monday 30 May

Strabane v Drummond

Glendermott v Bready

Sat 18 June

Bready v Strabane

Ballyspallen v Drummond

Sat 25 June

Strabane v Eglinton

Limavady v Donemana

Ballyspallen v Brigade

Drummond v Bready

Glendermott v Ardmore

Sat 2 July

Brigade v Eglinton

Donemana v Drummond

Ardmore v Limavady

Bready v Ballyspallen

Glendermott v Strabane

Sat 9 July

Eglinton v Donemana

Drummond v Glendermott

Strabane v Ballyspallen

Limavady v Bready

Ardmore v Brigade

Sun 10 July

Eglinton v Ardmore

Brigade v Donemana